AIMSCAP | GIải thưởng & Ghi nhận

Awards &Recognitions

Hãy xem danh sách đầy đủ các giải thưởng và ghi nhận mà chúng tôi đã nhận được qua nhiều năm, chỉ ra vị trí mạnh mẽ của chúng tôi trong ngành ngoại hối đầy năng động

shop
shops

2018-Nền tảng Đáng tin cậy

Nhất cho các Nhà đầu tư Trung Quốc tại Hội thảo Đầu tư Toàn cầu Thượng Hải

shop
shop

2019-Môi giới Tốt nhất về

An toàn Tiền gửi trong Triển lãm Tài chính Trịnh Châu lần thứ 2

shop
shop

2018-Môi giới Tốt nhất về

An toàn Tiền gửi trong Triển lãm Tài chính Trịnh Châu lần thứ 3