AIMSCAP | Business Model
SEO

Mạng lưới Giao tiếp Điện tử

  • AIMSCAP gắn kết mô hình kinh doanh không can thiệp bằng ECN. AIMSCAP áp dụng mô hình kinh doanh không can thiệp bằng việc áp dụng nghiêm ngặt hệ thống ECN.
  • Hệ thống ECN tự động khớp các lệnh mua và bán của khách hàng bằng việc kết nối khách hàng trực tiếp tới các môi giới lớn và các trader khác. Điều này loại bỏ nhu cầu trung gian hoặc can thiệp ở giữa và giúp đảm bảo các lệnh của khách hàng được khớp với giá bid và ask tốt nhất từ nhiều thành viên thị trường.
  • Là một phần của ECN, AIMSCAP chỉ kiếm phí spread qua mỗi giao dịch được khớp.
  • Hệ thống ECN cung cấp cho các trader cá nhân và tổ chức nhiều lợi thế, và nhấn mạnh 1 số; hệ thống ECN đề cao sự minh bạch và thực thi giá nhanh đáp ứng việc giao dịch tự động và có thể được tùy biến cho việc khớp lệnh thụ động. Một số ECN được thiết kế để phục vụ các nhà đầu tư tổ chức, trong khi các ECN khác được thiết kế để phục vụ các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Xử lí Trực tiếp

  • Mô hình thanh khoản STP của AIMSCAP cung cấp 1 môi trường giao dịch Cấp tổ chức thực sự mà không có mâu thuẫn lợi ích.
  • AIMSCAP không hoạt động như 1 bên mua bán. Thay vì vậy tất cả khối lượng giao dịch được chuyển trực tiếp tới các nguồn thanh khoản trực tiếp, xử lí được từ các ngân hàng FX hàng đầu toàn cầu và các nhà cung cấp thanh khoản hàng đầu cho việc thực thi lệnh nhất quản, độ trễ thấp.
  • Vào lệnh/Xác nhận giá tốt nhất/Ngân hàng khớp/Khớp lệnh
  • TRỰC TIẾP THỊ TRƯỜNG
  • Xử lí trực tiếp
SEO